หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมผู้บริหาร ผลักดันตัวชี้วัด และสร้างเคมเปญในการรับสมัครนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมผู้บริหาร ผลักดันตัวชี้วัด และสร้างเคมเปญในการรับสมัครนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-04-10 15:02:08


รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2564 โดยการประชุมมีประเด็นสำคัญ ดังนี้  รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัด 1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการผลักดันสาขาวิชาจัดทำแคมเปญกระตุ้นการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยและแก้ไขปัญหาจำนวนนักศึกษาที่ลดลง (วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564)