หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-10 10:28:38


วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก การจัดงานประชุมวิชาการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา การจัดโครงการ Mini Conference ของนักศึกษา และการติดตามเรื่องเสนอเพื่อทราบ อื่นๆ อาทิ รายงานการประชุมของภาควิชา สาขาวิชา ศูนย์วิทยาศาสตร์ และฝ่ายต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานคณบดี ประจำปี 2564 รายงานจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบ 1 Portfolio การผลักดันตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ และการรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดที่สำคัญที่ทางคณะได้รับมอบหมาย ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

???? www.sci.ssru.ac.th

???? www.ssru.ac.th

#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา