หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมกับชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับตำบลและคัดเลือกครัวเรือนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมกับชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับตำบลและคัดเลือกครัวเรือนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-09 10:53:09

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมกับชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับตำบลและคัดเลือกครัวเรือนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 10 มกราคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที รองคณบดีฝ่ายวิจับและบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับชุมชนตำบลบางคนที และตำบลดอนมะโนรา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับตำบลและคัดเลือกครัวเรือน เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที และ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที  จ.สมุทรสงคราม