หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-10-09 14:08:04


เช้าวันนี้ (วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563) ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองประธานกรรมการ) อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ (กรรมการ) ดร.อนุพันธ์ อิฐรัตน์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ (กรรมการผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ) และ นางสาวปาณิสรา นิตุธร (กรรมการผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม ทั้งนี้มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานสรุปเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ข้อมูล  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564