หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม (Certified Assessor Program: CAP) ประจำปี 2564
บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม (Certified Assessor Program: CAP) ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-09 12:09:48

บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม 

(Certified Assessor Program: CAP) ประจำปี 2564

         

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute: IFI) โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) NIA ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management: TAM) จัดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม (Certified Assessor Program: CAP) ประจำปี 2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ และ อาจารย์ ดร.ธนากร อุยพาณิชย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม (Certified Assessor Program) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Program) โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้

-การอบรมภาคทฤษฎี 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564

-การสอบภาคทฤษฎี 2 มิถุนายน 2564 – 15 มิถุนายน 2564

-การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม 23-24 มิถุนายน 2564

- การส่งรายงานการประเมิน และการสรุปผล 7-8 กรกฎาคม 2564