หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ หัวข้อ “ธุรกิจร้านกาแฟ”
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ หัวข้อ “ธุรกิจร้านกาแฟ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-08-15 15:11:46สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ หัวข้อ “ธุรกิจร้านกาแฟ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ ในหัวข้อ "ธุรกิจร้านกาแฟ" ให้กับนักศึกษาของสาขาวิชา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจ รูปแบบของโครงการเป็นการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจร้านกาแฟรวมถึงวิธีการชงกาแฟและเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ ให้มีรสชาติเป็นที่ถูกปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา เพื่อนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการร้านบ้านกาแฟ 36 คุณวรัตม์ชยา ภู่โหมด และ คุณภาณุ ไวยวรรณ ณ ห้อง 2314 ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ (23) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี