หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-06-18 13:06:55

คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เพื่อธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี ประธานหลักสูตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ริ้วทอง อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการออกแบบอาคาร สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม ณ โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พระราม 3 กรุงเทพมหานคร