หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567 - 2570”
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567 - 2570”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-05-07 16:16:54

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567 - 2570”

      วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567 - 2570” จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการนำเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ของบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา