หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ตัวแทนอาจารย์ และ บุคลากรฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ MRS-Thailand 2023
ตัวแทนอาจารย์ และ บุคลากรฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ MRS-Thailand 2023

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-26 13:42:14

ตัวแทนอาจารย์ และ บุคลากรฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ MRS-Thailand 2023

      เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ MRS-Thailand 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมวัสดุแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษากว่า 15 แห่ง ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรัล ลือวรศิริกุล อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้รับเกียรติให้เป็น ตำแหน่ง Academic Committee และ Co-Chair (Ceramic and Glass Technology) พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้แก่ นางสาวปาณิสรา นิตุธร รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ และนายนฤดม จิ๋วประดิษฐ์กุล ได้เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวารสาร โดยวารสาร Suan Sunandha Science and Technology Journal (SSSTJ) ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในวารสารสำหรับผู้วิจัยที่ร่วมงานส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่งานประชุม MRS-Thailand 2003 ซึ่งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายด้านงานวิจัยให้กับหน่วยงานเพื่อส่งเสริมและผลักดันผลงานด้านงานวิจัยในอนาคต อีกด้วย