หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-06-18 11:19:33

ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

     เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกัน จัดอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11 ณ ห้อง 117B คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดและปิดการอบรม และบรรยายในหัวข้อ "การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม" และ รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายในห้วข้อ "สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" ซึ่งได้รับความสนใจอย่างดีจากบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม