หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณบดีและตัวแทนคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Retreat “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน”
คณบดีและตัวแทนคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Retreat “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-22 14:54:05วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร Retreat “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับคณะ และสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564”ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  และบุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้อย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน