หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-06-11 14:17:47ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีผู้สมัครจำนวน 1 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ ผู้ที่มีคุณสมบัติที่สมควรได้รับการดำรงตำแหน่งได้เข้านำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางในการบริหารงานภาควิชา พร้อมตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยการสรรหาในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะและภาควิชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป (วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564)