หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-04-08 11:50:19


ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ โดย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)