หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-08 15:16:34สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนัฐพล คชารัตน์ มาเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารยุโรปพื้นฐาน และการเตรียมเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ แบบสากล

สาธิตเมนูอาหารยุโรปสไตล์อิตาลี สาธิตการทำอาหาร Appetizer Main Course และ Dessert ประเภท สต๊อก ซุป เส้น พาสต้า และ เนื้อสัตว์ ซึ่งการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพิ่มทักษะให้กับนักศึกษา ทั้งในภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ มุ่งเน้นเพื่อพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนในการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผลักดันสาขาวิชาให้มีความเป็นเลิศและเป็นสาขาวิชาเอตทัคคะอย่างยั่งยืน


ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

???? www.sci.ssru.ac.th

???? www.ssru.ac.th

#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา