หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-11-25 13:05:06

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) 

กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การจัดการความรู้ (KM) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม ประชุมในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Google Meet จัดโดย กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี