หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > แขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ จัดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำวิจัย
แขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ จัดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-07 15:13:07


แขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ จัดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำวิจัย

แขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการสอบเตรียมความพร้อมก่อนทำวิจัย โดยให้นักศึกษานำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดทำงานวิจัย วัตถุประสงค์ของงานวิจัย และ วิธีการทดลอง โดยมีอาจารย์ในแขนงวิชาได้ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำต่อนักศึกษา เพื่อให้งานวิจัยสามารถดำเนินการต่อไปได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) (วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564)