หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis
ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-06-12 14:34:02

ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 12.30 -17.00 น. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  พร้อมด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน (ป.โท) และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน (ป.เอก) เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์คณิตา ตังคณานุรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานคุณภาพ มาเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาแบบ AUN-QA Ver 4.0 ประจำปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet  จัดการอบรมโดย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา