หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ประชุมวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรแขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ประชุมวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรแขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-06-07 02:18:40


สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล อดีตอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.วิเทศ ศรีเนตร ผู้อำนวยการบริหารสายงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และ คุณจินดา เตชะศรินทร์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (วันที่ 4 มิถุนายน 2564)