หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 1 การนำองค์กร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 1 การนำองค์กร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-05-15 14:12:25

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 1 การนำองค์กร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง" 

     วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 1 การนำองค์กร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา