หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 3 ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง” (Prework)
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 3 ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง” (Prework)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-13 14:40:39

ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 3 ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง” (Prework)

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย นางสาวรดาศา โพธิ์จาด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 3 ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง” (Prework) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet จัดการประชุมโดย กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี