หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางเข้าพบ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางเข้าพบ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-07 14:48:29


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์  ได้เดินทางเข้าพบ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ณ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซอยศรีสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยการเดินทางเข้าพบท่านปลัดกระทรวงฯ ในครั้งนี้ เพื่อรายงานความคืบหน้าของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการเสนอชื่อจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม และจะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาซึ่งจะมีหมายกำหนดการจากสำนักพระราชวังประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป