หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดนิทรรศการแสดงผลงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดนิทรรศการแสดงผลงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-06 10:16:26


วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี ผศ.ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเปิดงานและชมผลงานของนักศึกษา

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานของนักศึกษาที่ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงานต่างๆจากภายนอก โดยนักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมานำเสนอและแบ่งปันสู่รุ่นน้องและผู้สนใจต่อไป