หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-03-06 10:29:15


        เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ให้กับ นางสาวชลทิพย์ จันทร์จำปา เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโตของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 The Development of Analytical Thinking Ability by using Educational Games as a Supplementary Educational Tool on The Topic of Plant  Reproduction and Growth for Grade 11 Students. เป็นการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้เกมการศึกษาร่วมกับการเรียนรู้ แบบปกติ ทั้งนี้มีคณะกรรมการในการสอบ ทั้งหมด 4 คน ดังนี้ อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์  สร้อยคีรี (ประธานกรรมการสอบ) อาจารย์ ดร.นฤมล บุญมั่น (กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อุบล เลี้ยววาริณ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านระเบียบวิธีวิจัย) และ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง (กรรมการและเลขานุการ)