หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุกฯดำเนินโครงการบริการวิชาการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลบางคนที
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุกฯดำเนินโครงการบริการวิชาการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลบางคนที

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-02-06 01:03:06


วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทีมคณาจารย์นักวิจัย ร่วมลงพื้นที่ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อดำเนินโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น (8 ครัวเรือน) โดยร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาและยกระดับอาชีพของคนในชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวตอบโจทย์ตามตัวชี้วัดที่ 2.4.4 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้