หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อถวายรายงานผลงานวิจัย ตามพระราชดำริ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อถวายรายงานผลงานวิจัย ตามพระราชดำริ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-06 10:34:51


เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้า โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อพิทักษ์รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติ และเป็นสถานที่ สำรวจ ศึกษา และวิจัยสภาพธรรมชาติในพื้นที่โครงการฯ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ เจริญโภคราช และ อาจารย์เพชรพนม จิตมั่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กราบบังคมทูลถวายรายงานผลงานวิจัยเรื่อง ความหลากชนิดของนกในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และถวายเล่มรายงานการวิจัย พร้อมหนังสือภาพเรื่อง “นกกินปลีคอแดงและผองเพื่อน”