หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนส่งมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนส่งมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-01-08 10:02:46


ด้วย คุณอัญ อ่องจรุง ได้อนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ที่เรียนดีแต่ยากจน เป็นจำนวนเงิน 20,000บาท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบ ทางสาขาวิชาจึงได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจนจำนวน 5 คน

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์นฤมล เปียซื่อ อาจารย์ผู้ประสานการรับมอบทุนได้เป็นตัวแทนในการส่งมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ให้กับนักศึกษา ทั้งหมด 5 คน ดังนี้  1.นายสิทธิโชค นิ่มอนงค์ 2.นายชนาธิป เที่ยงสมบุญ  3.นางสาวณัฏฐณิชา คงมานะชาญ 4.นางสาวรัตนากร สวัสดีเจริญ  และ 5.นางสาวสิริพร แซ่ลี