หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้าฝ่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้าฝ่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-08-06 09:31:04


วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน ในการประชุมรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้าฝ่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2563 โดย มีหัวข้อการประชุม ดังนี้ กำหนดการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 การจัดทำ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายเพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีการงบประมาณ พ.ศ.2564 การพัฒนาพื้นที่บริเวณห้องภัตตาคาร ชั้น 1 อาคาร 23 เพื่อการใช้สอยในเชิงธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน การทบทวนเรื่องการคำนวณจุดคุ้มทุนในการดำเนินงานของสาขาวิชาต่างๆ (ย้อนหลัง 3 ปี) และการรายงานรายรับ/รายจ่ายบัญชีเงินรายได้ของคณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563