หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ระดับผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ (วันสุดท้าย)
ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ระดับผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ (วันสุดท้าย)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-17 11:31:55

ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ระดับผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ (วันสุดท้าย)

วันที่ 5 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าแขนงวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ระดับผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับฟังการอบรมในครั้งนี้ ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา