หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระยะที่ 1 การเขียนประเมินค่างาน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระยะที่ 1 การเขียนประเมินค่างาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-05 15:16:11


วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระยะที่ 1 การเขียนประเมินค่างาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง วิธีการเขียนประเมินค่างาน พร้อมฝึกปฏิบัติเขียนตามสายงาน อีกทั้งตอบข้อซักถามให้กับผู้เข้ารับฟังการอบรม ด้วยทางคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองของบุคลากร จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง
ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

???? www.sci.ssru.ac.th

???? www.ssru.ac.th

#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา