หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรในการผลิตและพัฒนากำลังคนโดยใช้ Skill Mapping ไปสู่การปฏิบัติ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรในการผลิตและพัฒนากำลังคนโดยใช้ Skill Mapping ไปสู่การปฏิบัติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-13 14:50:11

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรในการผลิต

และพัฒนากำลังคนโดยใช้ Skill Mapping ไปสู่การปฏิบัติ

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรในการผลิตและพัฒนากำลังคนโดยใช้ Skill Mapping ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรในการผลิตและพัฒนากำลังคนโดยใช้ Skill Mapping ไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา