หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สถาบัน MACARON PASTRY TRAINING CENTER
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สถาบัน MACARON PASTRY TRAINING CENTER

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-01-05 16:47:19


วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สถาบัน MACARON PASTRY TRAINING CENTER โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ลงนามในบันทึก ร่วมกับ Chef Eric Perez พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ในเรื่องของ Pastry หรือ Advanced Pastry Training Programmes อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบัณฑิตของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถในสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ