หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา แลกเปลี่ยน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา แลกเปลี่ยน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-07-31 16:10:42


วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ ในสถาบันการศึกษาที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ เช่น 1.Chia Nan University And Science, Republic Of China (Taiwan)2.Graduate School Of Natural Science And Technology, Faculty Of Science Okayama University 3.Institut Teknologi Bandung, Indonesia ทั้งนี้นักศึกษาจะเดินทางไปแลกเปลี่ยน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2562 เป็นเวลา 1 เดือน โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้

  • นายพงศธร บุนนาค                        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นายนิโรธ อ้อมนอก                        สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  • นายสรรเพชญ แจ้งกลิ่น                   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • นายขนาธิป ซ่อนกลิ่น                     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • นางสาวตะวัน ตามสมัย                   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นายธัญพิสิษฐ์ สงให้                       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • นางสาวเกศินี ปาทา                       สาขาวิชาเคมี