หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วาระพิเศษ)
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วาระพิเศษ)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-06-04 00:28:36


รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ (วาระพิเศษ) โดยการประชุมมีเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ โครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ โครงการยกระดับรายได้โดยใช้วัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม (8 ครัวเรือน) โครงการยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รายงานสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ Admission 1 และ 2) และ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การพิจารณากำหนดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565