หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ระดับผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ
ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ระดับผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-17 14:26:38

ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skills 

ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ระดับผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ 

    วันที่ 4 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าแขนงวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ระดับผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา