หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นตัวแทนศูนย์ AIC ร่วมนำเสนอแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นตัวแทนศูนย์ AIC ร่วมนำเสนอแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-04-04 20:32:20


ผศ.ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.วิชาญ เลิศลพ อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นตัวแทนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ( Agritech and Innovation Center :AIC) ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม นำเสนอแนวทางพัฒนาด้านการเกษตรตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม