หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-02-08 13:58:30


เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2564 ทั้งนี้เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชา  เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ฯ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย