หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > แขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดอบรมระบบ ISO14001
แขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดอบรมระบบ ISO14001

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-03 17:56:16


แขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดอบรมระบบ ISO14001

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 วันอาทิตย์ที่ 25 และ วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมหลักสูตร ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO14001 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีเป็นประธานเปิดการอบรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณสุนทร ทัดแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัทคิวอี แอนด์ อีแมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีประสบการณ์ในการจัดทำระบบ ISO14001 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและสมัครงานในอนาคต การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมและผ่านการอบรมจำนวน 35 คน