หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรม ISO17025 : 2017
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรม ISO17025 : 2017

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-03 14:59:51


ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรม ISO17025 : 2017

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดอบรมพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร “ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017” ออนไลน์ Google meet เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณภัทรภร ธนะภาวริศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้มีนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 ในสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วม 87 คน อาจารย์ 6 คน และนักวิทยาศาสตร์ 8 คน รวมทั้งหมด 105 คน