หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมวัสดุ The International Conference and Exhibition on Science, Technology and Engineering of Materials
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมวัสดุ The International Conference and Exhibition on Science, Technology and Engineering of Materials

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-12-13 18:44:10

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมวัสดุ

     

             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมวัสดุ  The International Conference and Exhibition on Science, Technology and Engineering of Materials (ISTEM 2022) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ณ สวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรี และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สมาคมเซรามิกอเมริกัน ประเทศไทย (The American Ceramics Society: Thailand Chapte) และหน่วยงานภายนอก 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม , มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,มหาวิทยาลัยนเรศวร, กรมวิทยาศาสตร์บริการ, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ลงนามความร่วมมือฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิพิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งนี้มีตัวแทนอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย