หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบอุปกรณ์พื้นฐานในการเรียนออนไลน์ ให้กับนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบอุปกรณ์พื้นฐานในการเรียนออนไลน์ ให้กับนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-02 12:08:26


สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบอุปกรณ์พื้นฐานในการเรียนออนไลน์ 

ให้กับนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัด มอบอุปกรณ์พื้นฐาน จำนวน 258 ชุด ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทุกชั้นปี เพื่อสร้างความสะดวกให้กับนักศึกษาในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติออนไลน์ในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรต่อไป