หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ฝึกอบรมภาคฤดูร้อนในต่างประเทศ ณ University of Hradec Králové
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ฝึกอบรมภาคฤดูร้อนในต่างประเทศ ณ University of Hradec Králové

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-07-31 16:11:11


วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเดินทางไปฝึกอบรมภาคฤดูร้อน   ณ University of Hradec Králové สาธารณรัฐเช็ก ประจำปี 2562  ทั้งนี้นักศึกษาจะเดินทางไปฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2562 เป็นเวลา 1 เดือน โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 10 คน ดังนี้


1. นางสาวนิชนันต์ ตันติวัฒนไพศาล                        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. นายบุญญฤทธิ์ มีวันดี                                      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

3. นางสาวธันยชนก มีแก้ว                                   สาขาวิชาชีววิทยา

4. นางสาวโยฐิตา จันทรส                                    สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

5. นายไตรภพ กล่ำเจริญ                                     สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

6. นายภาคิน แก้วจุนันท์                                     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

7. นายปัณณวัฒน์ กาญจนปราการ                         สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

8. นางสาวณัฏฐนิช สุวรรณมานะศิลป์                      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

9. นายพัสกร มงคลรัตน์                                      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. นางสาวปรัชญาพร ม่วงมณี                             สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร