หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่งปรับแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่งปรับแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-02 17:06:31


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เร่งปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับคำชี้แนะจากนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้นักศึกษาได้เรียนอย่างมีความสุข และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความผาสุกในองค์กรต่อไป