หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่เพื่อประชุมร่วมกับคุณนิวัติ ปากวิเศษ ประธานสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว-ดำเนินสะดวก จำกัด เพื่อหาแนวทางในการสร้าง MoU
คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่เพื่อประชุมร่วมกับคุณนิวัติ ปากวิเศษ ประธานสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว-ดำเนินสะดวก จำกัด เพื่อหาแนวทางในการสร้าง MoU

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-07 14:24:33

คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่เพื่อประชุมร่วมกับคุณนิวัติ ปากวิเศษ  ประธานสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว-ดำเนินสะดวก จำกัด เพื่อหาแนวทางในการสร้าง MoU

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมประชุมหารือกับประธานสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว-ดำเนินสะดวก จำกัด เพื่อหาแนวทางในการสร้าง MoU ในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบพื้นถิ่น การสร้างแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา และ การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (startup) ณ สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว-ดำเนินสะดวก จำกัด อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสงคราม