หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทย์ฯ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำหรับประกอบอาชีพ ลงสู่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทย์ฯ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำหรับประกอบอาชีพ ลงสู่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-12-08 14:42:39

ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทย์ฯ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4
สำหรับประกอบอาชีพ ลงสู่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ


วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำหรับประกอบอาชีพ ลงสู่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการประกอบอาชีพทางด้านการกีฬาและสุขภาพในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์คุณสุชาติ วิบูลศิลป์โสภณ อาจารย์โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet