หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-09-01 14:23:22


วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4/2563 ทั้งนี้การประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 276.02/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานสรุปจำนวนผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 และ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562