หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่ม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่ม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-06-01 16:25:28


ผศ.ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายคลังและพัสดุ ประชุมหารือวิเคราะห์ความสอดคล้องตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงตามตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด (วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564)