หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > กิจกรรม "Wellcome Home" ต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กลับบ้าน
กิจกรรม "Wellcome Home" ต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กลับบ้าน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-17 10:33:17

กิจกรรม "Wellcome Home" ต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กลับบ้าน

    เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วม กิจกรรม "Wellcome Home" ต้อนรับทุกคนกลับบ้าน และรายงานตัวหลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ โดยให้นักศึกษานำเสนอความรู้ ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียน เพื่อนักศึกษาได้รับการฝึกฝนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี มีความมั่นใจ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมของนักศึกษาทุกด้านทั้งบุคลิกภาพ สติปัญญา เจตคติ ที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ