หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมจัดงานประชุมปิดโครงการจัดการเศษโลหะจากโรงงานรีไซเคิล
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมจัดงานประชุมปิดโครงการจัดการเศษโลหะจากโรงงานรีไซเคิล

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-01 15:34:10


ผศ.ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล และ ผศ.ดร.พิจิตรา จอมศรี อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้รับผิดชอบโครงการ “วางกรอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการนําแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด (Best Available Techniques: BAT) และแนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (Best Environmental Practices: BEP) มาใช้ลดการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) จากโรงงานหลอมโลหะ ผ่านการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของเศษโลหะให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ได้จัดงานประชุมปิดโครงการ (Closing Workshop) ในหัวข้อ “รีไซเคิลดีไม่มี U-POPs” ร่วมกับ ศ.ดร. ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF)  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจในการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน

การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่มีชื่อเสียงมาร่วมบรรยายและเสวนาได้แก่ คุณฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์, คุณ มารีญา พูลเลิศลาภ และ พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล

สถานที่ : ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร