หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ขอแสดงความยินดี กับ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ ขอแสดงความยินดี กับ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-05 10:25:28


วันที่ 1 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีมอบครุยวิทยฐานะบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และการมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่บัณฑิตเกียรตินิยม และบัณฑิตกิจกรรมดีเด่น ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่บัณฑิต ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คุณสมไทย     วงษ์เจริญ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 นางสาวทศพร สุขะพันธุ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ