หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประชุมวางแผนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทค ...
2021-11-29 15:24:53
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลุยจัดกิจกรรมอบรมการประกอบอาหารเป็นวันที่ 2 ยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลุยจัดกิจกรรมอบรมการประกอบอาหารเป็นวันที่ 2ยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล ตำบลคลอ ...
2021-11-29 13:51:18
ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทย์ฯ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำหรับประกอบอาชีพ ลงสู่ระดับสาขาวิชา
ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทย์ฯ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำหรับประกอบอ ...
2021-11-29 11:21:37
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายคลังและพัสดุ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายคลังและพัสดุร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564วันพฤหัสบดี ท ...
2021-11-25 13:46:31
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมดำเนินโครงการยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมดำเนินโครงการยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอลตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคร ...
2021-11-24 22:36:12
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2564
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเ ...
2021-11-23 14:04:31
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือแนวทางการวิจัยยกระดับมาตรฐาน ด้านคุณภาพอาหารทะเลและคุณภาพสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ร่วมกับ ผู้บริหารของบริษัท ท็อป เบสท์ เอเยนซี จำกัด
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือแนวทางการวิจัยยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพอาหารทะเลและคุณภาพสิ่งแวดล้อมขององค ...
2021-11-23 10:52:00
คณะวิทยาศาสตร์ฯ หารือแนวทางในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด กระตุ้นจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2565
คณะวิทยาศาสตร์ฯ หารือแนวทางในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาดกระตุ้นจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา25 ...
2021-11-18 22:09:04
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2564
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2021-11-30 09:34:58
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ ...
2021-11-15 15:53:36
ข่าวย้อนหลัง